Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyerlerinde alınacak önlemleri açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyerlerinde alınacak önlemleri açıkladı
banner32

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Covid 19 salgını nedeniyle işyerlerinde alınması gereken  önlemleri açıkladı.

İşyerlerinde uygulanması gereken genel önlemler ile birlikte inşaat şantiye alanları ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanları için uygulanması gereken önlemler için Bakanlık tarafından iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yol gösterecek kontrol listeleri hazırlandı.

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 6. Maddesi uyarınca işverenler tarafından işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile  COVİD-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla faaliyette olan işyerlerinde alınması gereken ek önlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşıldı.

Kovid 19 salgını kapsamında işverenlerin sorumlu olup işyerlerinde uygulanması gereken genel önlemler ile birlikte inşaat şantiye alanları ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanları için uygulanması gereken önlemler,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait csgb.gov.ct.tr adresinden indirilebilecek.

İŞTE O ÖNLEMLER

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca her İşverenin işyeri için Koronavirüse(COVID-19) karşı alması gereken genel önlemlere ilişkin asgari hususlar aşağıdaki gibidir:

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu Yasaya bağlı Tüzükler uyarınca hazırlanan mevcut acil durum planları ve risk değerlendirme dokümanları virüs salgını(COVİD-19) dikkate alınarak revize edilmelidir. İşyerinde çalışanların salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara da yer verilmelidir.

Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili açıklamaları takip edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki kişiler

salgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır.

Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir.

Faaliyette olan işyerlerinin en az haftada bir kez uygun dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Faaliyete yeni başlayacak olan işyerlerinin ise faaliyete başlamadan önce işyeri dezenfeksiyonu yapılmalıdır.Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları yapılmalıdır. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile her gün temizlenmelidir.

Çalışanların kullandıkları cihazlar düzenli olarak temizlenmeli; işyerlerinde mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımıönlenmelidir.

İşyeri genelinde çalışanların sosyal mesafesini sağlamak ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmak için uygun bir çalışma organizasyonu yapılmalıdır. İşyeri belirli aralıklarla mümkünse doğal yollahavalandırılmalıdır.

El hijyeninin önemini anlatan bilgilendirme talimatlarının işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer alanlaraasılması sağlanmalıdır.

Çalışanlar, işyeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir, su ve sabuna erişim olmadığı takdirdealkolbazlıbireldezenfektanıkullanarakellerinisıksıktemizlemelerisağlanmalıdır. Ayrıca işyerinde çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

Çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalaryaptırılmalıdır.

İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucuekipmanlarınvirüstenarındırılaraktemizliği sağlanmalıdır.

Sağlık açısından risk gruplarında yer alan çalışanların, evden çalışmalarıkonusunda olanak sağlanmalıdır.

İşyerlerineziyaretlerkısıtlanmalı,acilolmayanziyaretlerve dışarıdan alınanhizmetlerdenacil olmayanlar iptaledilmelidir.

Servis aracı ile ulaşım mümkün mertebe kısıtlanmalı, kullanım zorunluluğu gibi durumlarda servis kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Servis içerisinde oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler çerçevesindegerekli kişisel koruyucu ekipmanlar ile ilgili önlemler alınmalıdır.

Yemekhanenin düzenli bir şekilde havalandırılması sağlanmalı. Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olunmalıdır.

Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve zorunlu hale getirilen uygun kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır.

Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve Sağlık Bakanlığı’nın izolasyon kuralları dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ile derhal iletişime (İletişim Telefonları: 0533 850 11 88 &05488501188) geçilmeli ve izole bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.

İşverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafındanyayınlananbilgilendirmeleritakipetmeklevegereğiniyapmaklayükümlüdür.

EK: İşyerinde Virüs Salgını Genel Kontrol Listesi (İSG.ÇD.F07)

Sağlık Bakanlığı’nın salgın önlemleri çerçevesinde belirleyeceği süreye bağlı olarak, işverenler Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan söz konusu önlemleri yerine getirmekle yükümlü olacak.

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarıncaişyerinde Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken genel önlemler ve oluşturması gereken organisayonlara ilavetenKapalı Ortam İşyerleri ve Ofislerde alınması gereken Özel Tedbirler aşağıdaki gibidir:

banner69
Kapalı ortam işyeri/ofis; Kamu kurumları ve kuruluşları, özel ofisler, market, atölye, v.b. gibi kapalı çalışma alanlarını ifade edilmektedir.

Giriş ve çıkışlar için tek bir kontrollü kapı kullanılmalıdır. Bir hizmet veya ürün almak için gelen kişiler, kapıda görevlendirilen çalışan tarafından Sağlık Bakanlığının açıkladığı tetbirler doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak uygun şartlarda içeriye alınmalıdır.

İşyerleri sık sık havalandırılmalıdır.Pencereler açılarak odadahava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava akışını sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda düzenli olarak yapılmalıdır.

İşyerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılması önerilmemektedir.

Yemekhanede, masalar ve sandalyeler arası sosyal mesafe kurallar dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılmalıdır. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay/kahve içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.

Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır.İşyerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

İşyerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar klavyesi, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu alanlar uygun dezenfektanlar ile sık sık temizlenmelidir.

Temizlik yapan çalışanlar maske ve eldiven kullanmalıdır. Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca inşaat şantiyelerinde Koronavirüse (COVID-19) karşı alınması gereken önlemler ve oluşturulması gereken organizasyonlara ilişkin asgari hususlar aşağıdaki gibidir:

Tüm inşaat şantiyelerinde, 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu Yasaya bağlı Tüzükler uyarınca hazırlanan Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirme dokümanları virüs salgını(COVİD-19) dikkate alınarak revize edilmelidir. İşyerinde çalışanların salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara ilişkin hususlara da yer verilmelidir.

İnşaat sektöründe yer alan tüm işletme ve şantiyelerin, yeni çalışma saatleri Çalışma Bakanlığından ilan edilinceye kadar, Hafta içi 08:00-17:00 saatleri arasında faaliyet göstermeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki kişiler

salgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır.

Birden fazla işverenin bulunması durumunda salgına karşı alınacak tedbirlerde işbirliği ve koordinasyona, işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterilmelidir.

Salgına karşı alınacak önlemlere ilişkin görevlendirilen çalışanlar ve sorumlulukları belirlenmelidir. Bu çalışanların birbirleriyle yeterli bilgi alışverişinde bulunması ve koordineli bir şekilde çalışmayı sürdürmesi sağlanmalıdır.

Çalışanların ve şantiye alanına giren kişilerin, alana giriş-çıkış kayıtları düzenli olarak tutulması sağlanmalıdır.

Salgına yakalanma riskini artıran faaliyetler, çalışma veya dinlenme alanları ve bu riske maruz kalabilecek çalışanlar belirlenmelidir. Riski en aza indirmek için gerekli tedbirler planlanmalıdır.

Büyük çalışma ekipleri daha küçük birimlere ayrılmalı ve çalışanların sosyal mesafe sınırlamalarına uygun hareket etmesi sağlanmalıdır.

Şantiyedeki faaliyetlerin mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine yönelik (vardiya, vb.) bir çalışma organizasyonu/planı oluşturulmalı; Ara dinlenmeler de dahil olmak üzere çalışma süreleri içerisinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olması sağlanmalıdır.

Salgınla mücadele sürecinde işin yürütümü ile ilgili çeşitli aksamaların yaşanabileceği dikkate alınmalı, işi yetiştirme telaşının çalışanlarınızı tehlikeye atmasının doğru bir planlama ve uygun tedbirler ile engellenebileceği unutulmamalıdır.

Çalışanlar ve ziyaretçiler, zorunlu hijyen kuralları hakkında sık sık bilgilendirilmeli ve bu husustaki kurallara uygun hareket edildiğinin takibi sağlanmalıdır. Zorunlu haller dışında şantiye alanına ziyaretçilerin girmesine izin verilmemelidir.

Özellikle yemekhane, yatakhane, lavabo ve tuvaletler gibi çalışanların sosyal mesafeyi ihlal etme ihtimalinin söz konusu olduğu alanlarda sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alınmalıdır. Çalışanlar için yeterli ve uygun miktarda su, sabun ve alkol bazlı el dezenfektanları temin edilmelidir.

Yemekhane ve yatakhanelerin düzenli bir şekilde havalandırılması sağlanmalı. Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olunmalıdır.

Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve zorunlu hale getirilen uygun kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır.

Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve izole bir biçimde en yakın ve uygun sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.

Her inşaat şantiyesi için “İnşaat Şantiyesinde Virüs Salgını Kontrol Listesi(İSG.ÇD.F06)” doldurulmalı ve kontrol listesine göre gerekli önlemlerin alındığı beyan edilmelidir.

İşverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

İnşaat Şantiyelerinin Faaliyete Başlama Süreci:

Bakanlar Kurulu tarafından inşaat sektörünün faaliyete başlama tarihinin açıklanmasından sonra İnşaat Şantiyesinde Virüs Salgını Kontrol Listesi (İSG.ÇD.F06), işverenler (varsa İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı) tarafından doldurulup gerekli önlemlerin alındığına dair kontrol listesi üzerine yazılı beyan yapılmalı ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne, Çalışma Dairesi’ne iletilmek üzere teslim edilmelidir.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020, 21:48
banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER