Ombudsman, Kıb Tek'teki atamalar ile ilgili raporunu yayınladı

Ombudsman, Kıb Tek'teki atamalar ile ilgili raporunu yayınladı
banner83
banner80

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (Kıb-Tek)  bazı mevkilere, bölge ve kaza amirliklerine yapılan atamalarla ilgili raporunu yayımlayarak, söz konusu atamaların usulsüz olduğunu, tarafsızlık ve eşitsizlik ilkelerine gölge düşüreceğini bildirdi.

“Takriben 4 (dört) ay içerisinde başarı ve liyakat esası göz ardı edilerek söz konusu kadrolar münhal ilan edilmeden, herhangi bir sınava tabi tutulmadan, Terfi Komisyonu'nun ve sendikanın yazılı mutabakatı olmadan doldurulmuş ve/veya söz konusu kadrolara atamalar yapılmıştır. Bu şekilde mezkur Bölge Amirliklerine, Kaza Şube Amirliklerine ve sair kadrolara 26 kişi atanmıştır.”  denilen raporda, söz konusu atamaların ve/veya hizmet şemalarında aranan niteliklere haiz olmayan kişilerin usulsüz atamalarının Kurumun mali yapısına getireceği külfetin çok büyük olacağı, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin zarar göreceği, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine de gölge düşüreceği belirtildi.

Atama süreciyle ilgili bilgi verilen raporda, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 15 Nisan 2021 tarihli kararı ile Kurumda çalışma düzeninin iyileştirilmesi ve hiyerarşik düzenin sağlanması gerekçesi ile 19 Nisan ve 4 Haziran tarihlerinde nakil, vekaleten ve asaleten atamalar yapıldığı kaydedildi.

Kıb-Tek’in, sözü edilen atamalarla ilgili hizmet şemasına ve aranan niteliklere yer verilen raporda, özetle, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde terfi, nakil ve görevlendirme kuralları 22’nci ve 23’üncü maddelerinde düzenlenmiştir. 2 Ekim 2013 tarihinden sonra Kurum Yönetim Kurulu söz konusu kadro ve hizmet şemalarında veya kadrolara ait baremlerde değişiklik önermesi halinde söz konusu değişiklikler için Bakanlar Kurulu kararına gerek yoktur. Ancak değişikliğe gidilmeden önce sendikanın yazılı mutabakatının alınması şarttır.” denildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında imzalanan veya mutabık kalınan toplu iş sözleşmesinin; nitelikli elemanların nasıl atanacağı, görevinde başarılı olan personelin üst kadrolara hangi koşullarda terfi ettirileceği ve çalışma verimliliğinin artırılması için gereken koşulları ve kuralları belirlediği ifade edilen raporda, toplu iş sözleşmesinin bu amaçla Terfi Komisyonunun oluşturulmasını öngördüğü vurgulandı.

Üst kademe yöneticileri ile üst kademe yöneticisi sayılmayan diğer yöneticilerin bir üst mevkiye atanmalarının, KIB-TEK Terfi Komisyonu’nun yazılı tavsiye kararı ile KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun takdir ve değerlendirmesi ile yapıldığına dikkat çekilen raporda, “Yöneticilik kadrolarına terfiler ile Koordinasyon Kurulu dahil görevlendirilmeler, KIB-TEK Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmektedir. Başka bir kadro tutup farklı görev ifa edenlerden eğitim seviyesi yeterli olanların talep etmeleri halinde görev yaptıkları intibakları Terfi Komisyonunca yapılır.” ifadeleri yer aldı.

Raporda, terfi için önerilen kişilerin hizmet şemasında aranan gerekli evsafa veya niteliklere sahip olmadıkları sonucuna varılması gerektiği belirtildi.

Kurum Genel Müdür Yardımcısı’nın (İdari-Mali) görev ve yetkileri arasında personelin terfilerini düzenlemek, kimlerin nakil olacağına karar vermek, bir değerlendirme yapmak, kimlerin bölge amiri olacağına dair karar vermek gibi bir yetkisi veya hiç bir takdir yetkisi bulunmadığı, hizmet şemasında belirtilen görevlerin kapsamı dışında hareket ettiği ve/veya yetkisini aştığı belirtilerek, “her halukarda hizmet şemalarında yapılacak değişikliğe sendikanın onayı olmadığından söz konusu kararların yürürlüğe girme olanağı bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

6 sayfalık raporun son bölümünde şöyle denildi:

“Görüleceği üzere takriben 4 (dört) ay içerisinde başarı ve liyakat esası göz ardı edilerek söz konusu kadrolar münhal ilan edilmeden, herhangi bir sınava tabi tutulmadan, Terfi Komisyonu'nun ve Sendikanın yazılı mutabakatı olmadan doldurulmuş ve/veya söz konusu kadrolara atamalar yapılmıştır. Bu şekilde mezkur  Bölge Amirliklerine, Kaza Şube Amirliklerine ve sair kadrolara 26 kişi atanmıştır. Her iki kadronun Baremi 18B’dir. Söz konusu atamaların ve/veya Hizmet Şemalarında aranan niteliklere haiz olmayan kişilerin usulsüz atamalarının Kurumun mali yapısına getireceği külfetin çok büyük olacağı, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin zarar göreceği aşikardır. Keza, ayrımcılık, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine de gölge düşüreceği açıktır.”

Ombudsman’ın Kıb-Tek’le ilgili raporunda, KKTC Anayasası’nın 8’inci maddesi tahtında herkesin, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, Anayasa ve yasalar önünde eşit olduğu, devlet organları ve yönetim makamlarının, bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek ve ayrıcalık yapmamak zorunda oldukları ayrıca mali kaynakların yerinde kullanımının önem arz ettiği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun takdir yetkilerini yasalara ve/veya usule uygun kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanması gerektiğine dikkat çekilen raporda şöyle denildi:

“Bu çerçevede Kuruma veya kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık Kurumu daha da kötü bir duruma sürükleyecektir. Çalışma hakkını gerçekleştirme sorumluluğu sadece işverene bağlı değildir. Sürekli bir işbirliği zorunluluktur. Bu kapsamda bu görev sadece yönetenlerin değil yönetilenler için de geçerlidir. Dürüst, adil ve güvenilir Kamu hizmeti Kuruma olan güveni artırdığı gibi Kurumun gelişmesine de katkıda bulunacaktır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER